OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti Cycle Trade s.r.o. ,se sídlem Palackého třída 277/30, 602 00 Brno, IČ/DIČ: 06520278 / CZ06520278
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,oddíl C, vložka 102578 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístněného na internetové adrese www.kolostore.cz

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Cycle Trade s.r.o., se sídlem Palackého třída 277/30, 602 00 Brno, identifikační číslo: 29201187, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Dr, vložce 4896 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kolostore.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      On-line obchod www.kolostore.cz a jeho obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky v aktuálním, platném znění. V případě, kdy by byl rozpor mezi těmito obchodními podmínkami a platnými předpisy danými Českým právním řádem v aktuálním a platném znění, tak se vždy řídíme předpisy v aktuálním, platném znění Českého právního řádu

1.3.      V případě, kdy by došlo k chybě v obchodních podmínkách, nejedná se o úmysl, ale chybu a v  takovém případě se vždy řídíme předpisy v aktuálním, platném znění Českého právního řádu.

1.4.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

           2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUV

2.1.      Cycle Trade s.r.o. sděluje, že vzhledem k charakteru zboží požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Cycle Trade s.r.o.. To se týká i případů kdy Kupující má požadavek na poskytnutí specifických služeb, jsou-li poskytovány (např. změnu některých komponentů, které jsou běžnou součástí prodávaného zboží).

2.2.      Cycle Trade s.r.o. neuzavírá smlouvy jejichž předmětem je opakované plnění.

           3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

           4. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Informace o dostupnosti zboží, které je označeno „Skladem“ na on-line obchodu www.kolostore.cz je nezávazná a pouze informační. Pokud je zboží dostupné, prodejce tuto skutečnost potvrdí zasláním e-mailu s potvrzením objednávky. Bez našeho potvrzení platí, že zboží „Skladem není“. Může nastat případ, kdy bude stejný druh zboží v době objednání v omezeném množství a více zákazníků si objedná stejné zboží, což znamená, že prodejce není v takovém případě schopen zboží dodat. V případě nedostupnosti zboží si prodejce vyhrazuje právo objednávku stornovat.

4.3.      Předmětem kupní smlouvy jsou jenom a pouze položky zboží výslovně (písemně) uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Ceny, rozměry, váhy, údaje parametrů a ostatní údaje obsažené na webových stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

4.4.      Cycle Trade s.r.o. jako Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům – odběratelům dodávat::

a)  zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území EÚ a tudíž i ČR

b)  bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

c)  zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.6.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.6.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.6.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.6.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.7.       Před  zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umožněno  zkontrolovat  a  měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8.       Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.9.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11.   Kupující  souhlasí  s  použitím  komunikačních  prostředků  na  dálku  při  uzavírání  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.12.   Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, až po úplném zaplacení kupní ceny Prodávajícímu, to znamená, až bude celá částka za zboží připsána na účet Prodávajícího.

4.13.   Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci on-line obchodu www.kolostore.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. To je nutné pro zajištění dodávek zboží a vyřizování reklamací. Veškeré údaje jsou využívány výhradně pro interní potřeby společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám.

           5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně v CZK převodem na účet prodávajícího č. 2801310665/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně v EUR převodem na účet prodávajícího IBAN účtu:
CZ8820100000002701310668 BIC kód/SWIFT   FIOBCZPPXXX , vedený uspolečnosti
Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); Při zadávání platby zadávejte SEPA platbu

–          dobírkou prostřednictvím PPL, DPL, GLS či jiného dopravce.

–          prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.      Jestliže Kupující nebude souhlasit s cenou, kterou mu Prodávající potvrdí, tak bude objednávka stornována. Takovýto nesouhlas musí být učiněn ihned, jasně, srozumitelně a v elektronické podobě na e-mail info@kolostore.cz

5.4.      U nových kol sestavených podle specificky zadaných požadavků Kupujícího – zákazníka, může dojít ke změně ceny, a to i když je v popisu kola uvedena jiná cena. Vychází se vždy z aktuální ceny jednotlivých komponentů. Vždy platí až konečná cena, která bude potvrzena Kupujícímu v konečném potvrzení objednávky. Firma Cycle Trade s.r.o., si vyhrazuje dodatečné změny cen, na které Kupující – zákazník bude vždy upozorněn v potvrzení objednávky. Pokud nebude se změnou ceny souhlasit, tak má právo celou objednávku stornovat bez jakýchkoliv dalších sankcí nebo poplatků. .To se taktéž týká i změn komponentů v konfiguraci kola a to zejména v případech, kdy se může se stát že Prodejce nebude schopen dodat kolo objednané na zakázku v takovém složení v jakém je zrovna v momentě, kdy si ho zákazník objedná na veřejné části on line obchodu www.kolostore.cz Pokud dojde ke změně konfigurace, tak na tuto skutečnost bude zákazník upozorněn v době přijetí objednávky. Prodejce nenahrazuje nikdy původní objednaný komponent, komponentem, který je horší kvality, nebo levnější. Veškeré ujednané změny musí být se souhlasem zákazníka.

5.5.      V případě platby bezhotovostním převodem je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – variabilní symbol je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněnokamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.      Prodávající dle sdělení uvedeném v čl. 2.1 těchto obchodních podmínek, požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

           6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@kolostore.cz .

6.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.      V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

            7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.      Zboží zasíláme expresní balíkovou službou GLS. Přepravce informuje telefonicky Kupujícího o čase doručení. Tato služba je zpoplatněna částkou 150,-Kč. U zásilky v hodnotě nad 6000,- Kč je doprava zboží zdarma.

7.4.      V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.      Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7.      Kola Skladem znamená, že takto označená kola jsou ve skladu v Monze.

           8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.      Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

           9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí

ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

         10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1.  Důrazně doporučujeme aby si každý Kupující řádně prostudoval záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se Kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

10.2.  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

10.3.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou – záručním listem. Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo firmy.

10.4.  V případě jakékoliv reklamace je postup následující :

10.5.  Reklamovanou věc musí Kupující poslat s reklamačním listem řádně vyplněným ke stažení zde nebo bude na vyžádání reklamační list zaslán Kupujícímu na emailem, který Kupujícíoznámí Prodávajícímu.

10.6.  – Bez řádně vyplněného reklamačního listu (případně záručního listu) a dokladu o zakoupení prodejky, faktury prokazujícího koupi zboží nebude reklamace přijata !!!

10.7.  Doba k vyřízení reklamace  je 30 dnů a tato doba začne běžet až od doby přijetí všech řádně

dodaných dokladů od Kupujícího Prodávajícímu.

10.8.   Reklamace zboží je považována za reklamaci až v momentě kdy oprávněná osoba Prodejce zkonstatuje, že se jedná o reklamaci, a ne o závadu která může být obratem odstraněna na místě.

10.9.   Pokud bude zjištěno, že se nejedná o reklamaci a zákazník si vadu způsobil sám svým nevhodným zacházením a používáním, tak se o reklamaci nejedná a není brán ani zřetel na 30ti denní řešení od přijetí podkladů pro reklamaci. Kupujícímu bude v takovémto případě zasláno písemně (možno i elektronickou poštou tj. e-mailem), že se nejedná o reklamaci.

10.10.  Kupující (či jakákoliv jiná osoba) nesmí sám demontovat z kola díl, o kterém se domnívá, že má závadu a chce jej reklamovat. V případě, že tak Kupující učiní, ztrácí záruku a reklamace nebude uznána.

10.11.   V případě, kdy Kupující reklamuje něco ze zakoupeného výrobku musí být výrobek dodán k reklamaci tak jak byl zakoupen a zákazník ho dopraví prodejci na svoje náklady a tyto náklady není možno požadovat k proplacení.

10.12. Záruční doba uvedená v bodě 10.1 je určena pouze pro Kupujícího to je spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným zbožím, záruční dobu stanovuje dovozce zboží do ČR.

10.13.  S podnikateli se doba pro uplatnění práv z vady řeší v rámci kontraktačního jednání.

          11. VÝMÉNA ZBOŽÍ

11.1.  Výměna zboží je možná pouze po dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím a po odsouhlasení Prodávajícím, a to pouze u nepoužívaného a nepoškozeného zboží. Zboží musí být vráceno v původním obalu.

11.2.  Náklady na dopravu k Prodávajícímu a od něj u vyměňovaného zboží hradí kupující v celé částce.

         12. VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

12.1.  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu (mimo zboží vyrobené na zakázku či podle přání).

12.2. Zákazník kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz;

12.3. Zákazník vrací nepoškozené  a  nepoužívané(pokud možno)  zboží v nepoškozeném obalu, zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání).

12.4.  Vrácené zboží pokud bude poškozené nebo opotřebované-bude prodejce náklady na uvedení do původního stavu požadovat po kupujícím,pokud s tímto nebude kupující souhlasit tak se může obrátit na příslušné úřady a vznést nároky.U vraceného zboží-to má být kompletní tak jak bylo odeslané kupujícímu.

12.5.  Vrácené zboží musí být v obalu(nemusí být originální) ,tak aby přepravou k prodejci nedošlo k poškození věci.(dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné adoložitelné náklady spojené s vrácením zboží).

12.6.  Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné-toto je pouze doporučení, aby jste vyhnuli případným problémům s přepravou a poškozením. (zboží prosím nezasílejte nadobírku, nebude převzato

12.7.  Náklady na dopravu při vrácení zboží nese kupující (pokud dohodou není stanoveno jinak).

12.8.  Pokud vrácené zboží ponese známky poškození, použití, má prodejce právo pokrátit o takovouto újmu částku k vrácení. Výši této částky určuje prodejce a kupující pokud s tímto nebude souhlasit má právo se obrátit na příslušné úřady a konat dle jeho vůle, ale na vrácenou částku to nebude mít vliv, až do konečné ho vyřešení dané věci.

12.9.  Pokud dojde k jakémukoliv sporu při řešení reklamace, tak bude postupováno podle platných právních předpisů ČR

         13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Ochrana  osobních  údajů  kupujícího,  který  je  fyzickou  osobou,  je  poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

13.8.1.                    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

13.8.2.                    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

13.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

         14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

         15. DORUČOVÁNÍ

15.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

          16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Cycle Trade s.r.o., Palackého třída 277/30, 61200 Brno, adresa elektronické pošty info@kolostore.cz , telefon +420 725 255 003.

V Brně dne 15.2.2018